O nás

Divadlo Tuš existuje pod Občianskym združením KBT, ktoré vzniklo 28. 12.  2007 z iniciatívy mladých absolventov Katedry bábkarskej tvorby VŠMU v Bratislave.  Združenie sa zameriava na tvorbu v oblasti umenia a vzdelávania. Pripravuje netradičné interaktívne inscenácie, pri ktorých tvorcovia využívajú rôzne bábkarské postupy. V predstaveniach sú diváci priamo zapájaní do deja s edukatívnym a dramatoterapeutickým  zámerom. Tvorba divadla je orientovaná na všetky vekové skupiny.  Divadelné pôsobenie je prepojené s tvorivými dielňami, divadelnými a výtvarnými workshopmi. Od svojho vzniku sa Divadlo TUŠ zúčastnilo viacerých domácich i zahraničných festivalov – napr. Dotyky a spojenia (Martin), Kremnické gagy, Bábková Žilina, Mateřinka (Liberec), Kopřiva (Kopřivnica), Zázračný oriešok (Piešťany), Nová dráma a i.  Divadlo má v repertoári inscenácie: Daj ma, mamička, do školyUčiť sa mi zachceloŽena cez palubu (nominácia na divadelnú cenu Dosky), Guľko Bombuľko, 5 chalanov.sk (Cena bratislavského diváka na festivale Nová dráma), Analfabeta Negramotná, Žabiatko a i. Od roku 2010 organizuje divadelné tábory.

doc. Barbora Krajč Zamišková, ArtD., ktorá je predsedníčkou o.z. KBT, je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (odbor slovenský jazyk a literatúra – estetika) a Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení (odbor bábkoherectvo). Doktorandské štúdium v Kabinete divadla a filmu Slovenskej akadémie vied Bratislava ukončila v roku 2009 prácou na tému Betlehemská hra v slovenskom profesionálnom bábkovom divadle. Jej tvorba je na základe získaného vzdelania teoretická i praktická. Od roku 2009 pôsobila v Bábkovom divadle Žilina ako bábherečka, prednášala dejiny divadla na Súkromnom konzervatóriu v Martine a na Univerzite tretieho veku v Žiline. Od roku 2011 pôsobí ako interná pedagogička pre dejiny slovenského a českého bábkového divadla, dejiny umenia a bábkarskú tvorbu na Katedre bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave. V roku 2015 sa stala prodekankou pre štúdium na uvedenej fakulte a v roku 2016 sa habilitovala prednáškou Škôlkohra. Metodika výučby a jej uplatnenie v praxi. V rámci vedecko-výskumného zamerania sa zaoberá problematiku súčasného divadla pre deti a mládež. Zúčastnila sa viacerých medzinárodných konferencií, publikuje vo vedeckom časopise Slovenské divadlo, píše recenzie a odborné články do denníkov a časopisov (Sme, kød a i.) a je stálou recenzentkou projektu Monitoring divadiel. V súčasnosti herecky a bábkoherecky účinkuje v Bábkovom divadle Žilina, Divadle Aréna Bratislava, Štúdiu 12 v Bratislave a v súkromnom Divadle TUŠ. S tým sa zúčastnili viacerých domácich i zahraničných festivaloch, kde boli aj ocenení. V RTVS Bratislava pôsobí ako dramaturgička detskej relácie Trpaslíci/Smajlíkovci.